แนวคิด


BLOG นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ ในสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำ

รูปภาพของฉัน
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1

ผู้ติดตาม

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้